Pest belváros, Újbuda,  Kelet és Délpest szakértője        Óriási ingatlankínálat - kiváló ajánlatok!


Adatvédelmi nyilatkozat

Cs.Á. Ingatlan Kft.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

(Ingatlanközvetítési tevékenység során kezelt adatokra vonatkozóan)

2014. december

 

 

  1.    BEVEZETÉS

a. A Cs.Á. Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1192 Budapest Zalaegerszeg u. 39.; cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, Cg.: C01-09-713043; adószám: 12980105-2-43, a továbbiakban Cs.Á. Kft.), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál   NAIH-81609/2014. számon nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a ..............hu webcímen. A Cs.Á. Kft. fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására, melyet minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a fenti webcímen közzétesz.

b. Az adatvédelmi szabályzat hatálya:

A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a Cs.Á. Kft.-re, al-franchise partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely a Cs.Á. Kft. keretében végzett ingatlanközvetítői tevékenységhez kapcsolódó tevékenységben – közvetve, vagy közvetetten – közreműködik. Cs.Á. Kft. kijelenti, hogy gondoskodik arról, hogy al-franchise és más partnerei a jelen szabályzatot megismerjék. Ahol a jelen szabályzat Cs.Á. Kft.-et említ, ott a Cs.Á. Kft.-n kívül al-franchise is érteni kell, akik a Cs.Á. Kft. ingatlanközvetítői tevékenységével kapcsolatos ingatlanközvetítői folyamat során személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.

A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak a Cs.Á. Kft. általi hatályon kívül helyezéséig hatályos.

c. A  Cs.Á. Kft. az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az adatkezeles@csaingatlan.hu e- mail címre megküldve tehetőek fel. A Cs.Á. Kft. mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők(pályázók) személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Cs.Á. Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

d. A Cs.Á. Kft. jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),

  2.1.     Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.

  2.2.     Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)

  2.3.     Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

  2.4.     Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  2.5.     Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

  2.6.      Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  2.7.      Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  2.8.      Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  2.9.      Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  2.10.      Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  2.11.      Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  2.12.     Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

  2.13.      Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  2.14.      Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  2.15.     Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

  2.16.     Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

  2.17.      Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

  2.18.      Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

  2.19.      Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

  3.     ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

a. Bevezető rendelkezések

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

b. A Cs.Á. Kftáltal kezelt adatok

Cs.Á. Kft. kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az ingatlanközvetítési folyamat során önkéntesen megadnak. 

A Cs.Á. Kft. által kezelt adatok megadása az elérhetőségek megküldésével önkéntes és egyben hozzájárulást jelent az adatok kezeléséhez. A Cs.Á. Kft. az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

c. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az  Cs.Á. Kft. az Érintettel elérhetőségei  megküldésének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb 6 hónapig  tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, a  Cs.Á. Kft. az Érintett személyes adatait törli.

  6.     EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – a  Cs.Á. Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Cs.Á. Kft. ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  7.     A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA

A  Cs.Á. Kft. a pályázattal kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén és/vagy telephelyein levő számítógépeken végzi.

 

  8.     AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Cs.Á. Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság

Telephely: 1081 Budapest Futó utca 1.

Telefon: +36-1- 789-9976   Fax: +36-1- 787-3463

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-81609/2014. E-mail: adatkezeles@csaingatlan.hu

 

  9.     JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatkezeles@csaingatlan.hu e-mail címen.

Az érintett kérelmére a Cs.Á. Kft.  mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Cs.Á. Kft.  a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

A Cs.Á. Kft.  a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

- annak kezelése jogellenes,

- az érintett kéri,

- az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszerűen elrendelte.

A Cs.Á. Kft. a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A  Cs.Á. Kft.  – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Cs.Á. Kft.  az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Cs.Á. Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Cs.Á. Kft.  köteles bizonyítani. A Cs.Á. Kft.  az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

  10.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.

 

Budapest, 2014.december

Ügyvezető

 

 

Kapcsolat

Kérdése van? Kérjük vegye fel a kapcsolatot Tanácsadóinkkal.
Kollégánk visszahívja Önt.